EL COST DEL CONFLICTE A L´ EMPRESA

“Diferents estudis demostren que el 30% del temps que passem en l’empresa estem immersos en un conflicte””

““El 20% del temps dels directius es destina a gestionar litigis i conflictes”

La resolució de conflictes i la mediació són eines claus per a la bona gestió d’una empresa.
Les empreses són espais d’interrelació entre clients, subministradors, empleats i és per això que totes les empreses són susceptibles de viure conflictes. És important que l’empresa treballi la prevenció i la gestió dels mateixos i no sempre les persones compromeses amb el projecte poden desenvolupar solucions integradores, necessitant per tant de professionals experts externs.

QUINS BENEFICIS TÉ PER A L´EMPRESA TREBALLAR LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES?

• Pot evitar que el conflicte s’estengui i s’agreugi dins de l’organització.
• Es tracta de processos ràpids comparats amb les vies judicials.
• Pot evitar litigis judicials molt costos.
• Preserva la bona imatge de l’empresa.
• Pot contribuir a tenir treballadors més satisfets i millorar el clima laboral
• Pot millorar les relacions entre aquells que estan predestinats a entendre’s, perquè existeix un vincle laboral o contractual que es mantindrà en el temps.
• Crea acords mes prolongats en el temps, perquè han estat consensuats per les parts.
• Millora la comunicació i la confiança entre les parts
• Produeix un aprenentatge en quant a la forma de solucionar els conflictes en un futur.
• És un procés totalment confidencial.

Des del Centre de Mediació Barcelona CMB, com a experts en gestió de conflictes en l’empresa, oferim els següents serveis:

– Assessorament i suport a empresaris i directius sobre organització, gestió i resolució de conflictes en el marc dels recursos humans de l’empresa.
– Formació especialitzada a empresaris, directius, comandaments intermitjos i aquells professionals que dirigeixen equips, sobre tècniques de negociació i mediació en el marc empresarial.
– Mediació i resolució de conflictes entre dos o més empreses
– Mediació i resolució de conflictes en procediments judicials derivats de conflictes de relacions laborals (acomiadament, faltes, demandes contra l’empresa, impagaments etc.)

Tipus de conflictes en els quals intervenim:

CONFLICTOS INTRA ORGANITZACIONALS

Les empreses i organitzacions es troben en un moment de canvi, evolucionant cap a models més cooperatius i és per això que la negociació i la cerca de consens, són eines importants que permeten que els treballadors s’identifiquin amb els objectius de l’empresa.
En aquest nou context apareixen conflictes que poden ser treballats de forma preventiva a través de la formació i en els casos en els quals els conflictes ja estan latents en l’organització i tenen conseqüències directes en les persones o l’empresa, pot ser útil treballar amb  la mediació o l’aplicació de tècniques de resolució de conflictes grupals.
Situacions conflictives en les quals pot ser útil una intervenció:

 • Falta d’entesa entre equips de treball.
  • Conflictes interpersonals.
  • Disminució sobrevinguda de la productivitat de l’empresa.
  Redefinició de l’empresa.
  • Diferències entre la direcció i l’equip de treball.
  • Cerca d’acords entre comitès d’empresa, sindicats i empresa.

Els riscos psicosocials troben el seu origen en factors com els conflictes que es poden originar entre les persones de l’organització, aquests conflictes poden veure’s convertits en riscos psicosocials, que sens dubte poden  desembocar en resultats negatius per a la organització. Des de CMB afirmem la necessitat d’implantar en les organitzacions la mediació, com una eina adequada per a resoldre i prevenir conflictes, perquè permetrà fomentar una cultura en l’organització on els valors que imperin siguin els de promoure unes adequades relacions personals.

CONFLICTES LABORALS

Les relacions laborals han estat tradicionalment regulades per la jurisdicció social, però no podem oblidar que estem davant relacions entre persones, per la qual cosa el component humà és molt important i és aquí on la mediació i les diverses tècniques de resolució de conflictes poden donar una resposta als conflictes subjacents, i donar un espai a l’escolta, al reconeixement dels interessos i necessitats de les persones i les empreses .
Situacions conflictives en les quals pot ser útil una intervenció:
– Acomiadaments procedents, improcedents, col·lectius.
– Expedients de Regulació d’Ocupació.
– Reclamacions de salaris, quitances, indemnitzacions,  factures no satisfetes a empreses o treballadors.
– Negociació de contractes laborals o contractes mercantils.
– Faltes i sancions.
– Conciliació de la vida laboral i familiar.
– Mobbing, assetjament moral i altres vulneracions dels drets fonamentals.

CONFLICTES MERCANTILS

Les empreses es troben amb diversos tipus de conflictes fruit de la pròpia interrelació que l’empresa té al mercat. La mediació ofereix una nova manera d’abordar els conflictes. L’empresa i els advocats d’empresa han de valorar la millor alternativa possible davant un conflicte i en alguns casos pot ser la via legal però en moltes situacions la mediació, la negociació fins i tot l’arbitratge pot oferir respostes molt més satisfactòries

Situacions conflictives en les quals pot ser útil una intervenció:
– Relacions entre empresa i proveïdor per impagaments, incompliments de contractes o altres discrepàncies.
– Conflictes entre empresa i clients.
– Conflictes entre creditors i empresa.
– Relacions entre administradors, socis, compravenda de participacions.
– Dissolució d’empresa, concursos de creditors, successió d’empresa.

METODOLOGIA MEDIALA

La clau per obtenir un bon clima laboral pansa per la prevenció. A través de la metodologia Mediala, es garanteix establir el diàleg com la principal eina de resolució de conflictes.

MEDIALA web cat 2